יישובים קיימיםופעילות ההתנחלות המשיכה להשאיר פחות אדמהומשאבים הנדרשיםלהקמתה של המדינה עצמאית ובת קיימא ובעלת הרצף הטריטוריאלי של פלסטין . לכן ,ההתנחלויותופעולות התנחלות מונעים השגתהפתרון של שתי מדינות .

השאלה של התיישבות היא אחדמסוגיות הסדר קבע ליבהוניתן לטפל במשא והמתן , בלי לפגוע בעצמאותה וריבונותה של המדינה פלסטין , אולשלמותה הטריטוריאליתורצף גיאוגרפי . לכן , לא יעלה על הדעתשישראל ממשיכה במדיניות ההתנחלויות שלה ; לבנות יותר יחידות דיור בהתנחלויות ולהרחיב אחרים בזמן שבוהצדדים מבקשים להגיע לפתרון צודק וכולל .

משא ומתן לא יכול להצליח בליהפסקת כל פעולות ההתנחלות , כוללגידול הטבעי מה שנקרא שלמה . המשך פעילות התנחלות יהפוך משא ומתן עקר ולא משאיר שום דברלצדדים למשא ומתן על בעתיד ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*